Atelier MBCo 2000 SRL


Du-te la cuprins

Diriginte de Santier Legislatie

Legislatie

Diriginte de santier Legislatie, Carte TehnicaDrepturile, obligatiile si raspunderile titularilor de autorizatii


(Vezi Capitolul VIII: Drepturile, obligatiile si raspunderile titularilor de autorizatii din Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 30/06/2011)
Art. 43. - Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier în domeniul/subdomeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice/juridice sau societati de consultanta specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.

Art. 44. - În exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi:
A. în perioada de pregatire a investitiei:
1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si îndeplinirea conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
4. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
5. verifica existenta expertizei tehnice în cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si însusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifica daca este precizata în proiect categoria de importanta a constructiei;
8. verifica existenta în proiect a programelor de faze determinante si le depune împreuna cu proiectantii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizarii;
9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;
10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina;
11. participa, împreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
13. verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
14. verifica existenta anuntului de începere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la IJC/ICB;
15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;
B. în perioada executiei lucrarilor:
1. urmaresc realizarea constructiei în conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice în vigoare;
2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut în documentatia tehnica si în reglementarile tehnice;
6. verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;
8. participa la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante;
9. efectueaza verificarile prevazute în reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele întocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere în opera;
11. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;
13. urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
14. verifica, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
15. anunta IJC/ICB privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, si verifica punerea în siguranta a constructiei, conform proiectului;
16. anunta IJC/ICB privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
18. urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia.
C. la receptia lucrarilor:
1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si întocmesc actele de receptie;
2. urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si îndeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
3. predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
Art. 45. - De la data intrarii în vigoare a prezentei proceduri, toti dirigintii de santier au obligatia de a întocmi Registrul de evidenta a activitatii de diriginte de santier, de a-l prezenta anual pentru vizare la IJC/ICB în a carui raza domiciliaza sau unde îsi desfasoara activitatea si de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentantii I.S.C. Registrul de evidenta a activitatii de diriginte de santier se întocmeste conform modelului prevazut în anexa nr. 5.
Art. 46. - (1) În cazul pierderii sau deteriorarii unei autorizatii de diriginte de santier, se elibereaza un duplicat.
(2) În vederea eliberarii duplicatului prevazut la alin. (1), titularul autorizatiei adreseaza, în scris, conducerii I.S.C. o cerere, însotita de o fotografie 3 x 4 cm, copia anuntului privind pierderea autorizatiei aparut într-un cotidian de larga circulatie sau autorizatia deteriorata, dupa caz.
(3) Emiterea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii sau de la data primirii eventualelor completari sau clarificari necesare.
Art. 47. - Pe teritoriul României, activitatea de dirigentie de santier se desfasoara în limba româna.
Art. 48. - Obligatiile prevazute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de santier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea constructiilor, în limitele atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice în constructii aplicabile, în vigoare.
Art. 49. - Dirigintii de santier raspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevazute la art. 44, precum si în cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut în proiecte, caiete de sarcini si în reglementarile tehnice în constructii.
Art. 50. - Dirigintii de santier nu pot desfasura, la aceeasi investitie, o alta activitate în domeniul constructiilor pentru care sunt atestati sau autorizati.

Art. 13
(vezi ART. 13 din LEGEA Nr. 10 din 18 ianuarie 1995)
Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.
Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.
O alta conditie necesara este ca Dirigintele de Santier angajat sa fie autorizat ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii)

Art. 31
(vezi ART. 31 din LEGEA Nr. 10 din 18 ianuarie 1995)
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.
Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.


Asigurarea cerintelor de calitate in constructii

(Vezi articolul 75 din "Normă metodologică din 12/10/2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii")
După obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, pentru executia lucrărilor aferente obiectivului de investitii, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia, prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operatiuni:
a) Urmărirea executiei lucrărilor de constructii
Urmărirea executiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin:
1. diriginte de santier autorizat
, ca reprezentant al beneficiarului, care urmăreste ca executia lucrărilor să se facă în deplină concordantă cu autorizatia emisă (inclusiv cu documentatia tehnică - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D, după caz, care a stat la baza emiterii autorizatiei), cu respectarea proiectului tehnic pentru executia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă, precum si în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
2.
responsabil tehnic cu executia atestat, ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în constructii). Costurile necesare pentru urmărirea executiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investitiei.
b) Întocmirea Cărtii tehnice a constructiei
Cartea tehnica a constructieireprezintă evidenta tuturor documentelor (acte si documentatii) privind constructia, emise în toate etapele realizării ei - de la certificatul de urbanism până la receptia finală a lucrărilor, se întocmeste si se completează pe parcursul executiei de totifactorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija inspectorului de santier. După receptie, Cartea tehnică se completează în continuare, pe întreaga durata de existentă a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia, prin obligatia beneficiarului.


© Atelier MBCo 2000 SRL, Bucuresti, Sector 3, Aleea Ramnicu Sarat, nr 7, bl 3C, scara 4, ap 52.


Diriginte de Santier BucurestiInapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal